Potvrzení pozadí
Potvrzení pozadí

Už vám bylo 18 let

Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let.

Ano Ne

Have you been 18 years old

To enter our site you must be over 18 years of age.

Yes No

Вам уже было 18

Вы должны быть старше 18 лет, чтобы войти на сайт

да нет
Zpět na výpis

Soutež o lístky na festival Rocková Lipnice

 

Pokud chceš tuto sobotu 25. září slyšet hvězdy rockové a rock-punkové scény, pak máme pro 5 z vás 2 lístky na festival Rocková Lipnice. Stačí zapojit se do naší soutěže, poslat správnou odpovědí na soutěžní otázku a čekat, zda tě vylosujeme.

Tak co, budeš jeden z vylosovaných pěti Rebelů, co vyhraje 2 lupeny na festival ROCKOVÁ LIPNICE 2021, kde vystoupí skvělé kapely Doga, Premier, SPS, Zputnik, Zoči Voči, Nice Navels, Trilobit-Rock a Natural?

Soutežíme na našem facebooku a instagramu @REBELpivo, kde najdeš soutežní otázku a jak nám na ni odpovědět.

Soutěžíme do úterý 21.9. do 22:00.

Výherce vyhlásíme ve středu 22.9.2021.

 

Vylosovaní výherci soutěže:

Facebook: Petr Štefánek, Petr Starý, Petra Bukačová

Instagram: josefeisnercz, kati_augustinova

Výhercům gratulujeme a prosíme, ať se nám ozvou do zpráv.

 

 

 

 

 

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

 

1.     Pořadatel soutěže

1.1.  Pořadatelem soutěže je Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s., IČO 60917628 (dále „pořadatel“);

1. 2. Soutěž na Instagramu (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím Instagramovém profilu https://www.instagram.com/REBELpivo.

1.3.  Soutěž na facebooku bude probíhat prostřednictvím Facebookovém profilu https://www.facebook.com/REBELpivo.

1.4.  Vyhlášení soutěže stanoví termín konání soutěže, výhry, princip soutěže a počet a způsob výběru výherců.

1. 5. Soutěžící bere na vědomí, že tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronickým sociálním sítím Facebook, Instagram ani jiným poskytovatelům služeb informační společnosti. Provozovatelé Instagramu, Facebooku ani dalších sociálních sítí se na realizaci soutěže žádným způsobem aktivně nepodílí. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své osobní údaje pořadateli soutěže, a nikoliv provozovateli elektronické sociální síti Instagram, Facebook.

 

2.    Účast v soutěži       

2.1.  Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let s trvalým pobytev v České republice, která akceptuje a dodržuje tato pravidla soutěže.

2.2.  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s.

2.3.  Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat tato pravidla. Soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že si je vědom a dodržuje své povinnosti dle podmínek a zásad služeb Instagram uvedených na https://help.instagram.com/179379842258600.

 

3.    Místo a doba trvání soutěže

3.1.  Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím instagramového a facebookového profilu viz. bod 1.2 a 1.3.

3.2.  Soutěžní příspěvky musí být zveřejněny v termínu stanoveném ve Vyhlášení soutěže.

3.3.  Soutěž probíhá od 20. 9. 2021 od zveřejnění na profilech do 21. 9. 2021 do 22 hod.

 

4.    Určení vítěze

4.1.  Vítěz soutěže bude vylosován náhodným výběrem v souladu s principem soutěže nejdéle do 2 pracovních dnů od ukončení soutěže.

4.2   Ze soutěžních příspěvků na Facebooku budou vylosováni 3 výherci

4.3   Ze soutěžních příspěvků na Instagramu budou vylosováni 2 výherci

4.4.  Výherci soutěže budou vyzváni přes označení jejich profilů v rámci soutěže, aby zaslali Pořadateli své kontaktní údaje.

 

5.    Výhry

5.1.  Výhry věnuje pořadatel soutěže. Soutěžící přebírá výhru na své vlastní riziko a převzetím výhry přebírá plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly využitím výhry vzniknout. Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za žádnou újmu způsobenou výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo jejich využitím.

5.2.  Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu. Soutěžící nemá nárok na vyplacení finanční hodnoty výhry v případě, že vybraná výhra nebude k dispozici nebo ji nebude možné z jakéhokoliv důvodu čerpat.

5.3. Výher v soutěži bude rozdáno 5ks. Jedna výhra v soutěži jsou 2 lístky na festival Rocková Lipnice 2021.

 

 

6.    Ochrana osobních údajů a osobnostní práva

6.1.  Zpracování osobních údajů poskytnutých soutěžícími probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Zpracovány jsou osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, rok narození, email, telefon, fotografie a to pro účely realizace účasti v soutěži, rozeslání informací o soutěži a o jejích výsledcích, jakož i pro účely oznámení o cenách a jejich doručení. Osobní údaje poskytnuté soutěžícími budou po ukončení soutěže vymazány, a to vyjma osobních údajů o výhercích, které budou zpracovány po dobu stanovenou právními předpisy, vč. daňových, nejdéle však po dobu 10 let ode dne ukončení soutěže.

6. 2. Správcem osobních údajů je Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s., který bude veškeré osobní údaje zpracovávat v souladu s pravidly stanovenými GDPR.

6. 3. Soutěžící dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit jeho jméno a příjmení v souvislosti se získáním výhry;

6. 4. Soutěžící dále potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů informován o všech jeho právech vyplývajících z GDPR, tj. zejména  o právu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat zasláním emailové zprávy na emailovou adresu: soutez%z%hbrebel.cz nebo písemně na adresu sídla pořadatele uvedenou v těchto podmínkách soutěže, o právu na přístup k zpracovávaným osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a na jejich výmaz, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 

7.    Vyloučení ze soutěže

7.1.  Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly budou ze soutěže vyřazeny.

7.2.  Pořadatel si současně vyhrazuje právo bez udání důvodu vyřadit ze soutěže osoby, jejichž chování, soutěžní příspěvek či profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání nebo odporují pravidlům sociální sítě Facebook nebo Instagram.

7.3.  Pokud se ze soutěže vyřazená osoba stane výhercem, nemá nárok na výhru. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly a přezkumu splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.

 

8.    Závěrečná ustanovení

8.1.  Tato pravidla platí pro všechny soutěže vyhlášené na Instagram a Facebook  profilech viz bod 1.2. a bod 1.3, pokud není uvedeno jinak.

8.2.  Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (funkčnost sítě, ztráta dat atp.). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné.

8.3.  Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit bez výběru výherců či jinak změnit pravidla soutěže. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

8.4.  Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu Pořadatele nebo e-mailem na adresu soutez%z%hbrebel.cz do 2 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

8.5. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

8.6. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem soutěže a soutěžícími, jakož i související právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

Tato pravidla jsou platná a účinná od 20. 9. 2021.